Povezave - Gender & Diversity in VET - Materialising gender mainstreaming and diversity issues from theory into educational practice - A transfer system into three different European societies


EU
EU

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV-TOI-2007-RO-016
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Povezave

Predsedstvo - Presidency
http://www.predsedovanje.si/Predsedovanje/Predsedovanje.html
Na Informacijsko-komunikacijskem portalu Predsedovanje.si, ki je namenjen spletnemu informiranju, dialogu in vključevanju civilne družbe v predsedovanje Slovenije Evropski uniji v prvi polovici leta 2008.

Evropski Parlament -European Parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_sl.htm
Z revizijo pogodb se pristojnosti Evropskega parlamenta v evropskih institucijah še vedno povečujejo.
Danes Evropski parlament deluje kot so-zakonodajalec, razpolaga s proračunsko pristojnostjo in ima vlogo demokratičnega nadzora na vseh evropskih ravneh.

UNICEF
http://www.unicef.si/main/o_unicefu.wlgt
UNICEF je bil ustanovljen leta 1946 z namenom, da pomaga otrokom v Evropi in Aziji po 2. svetovni vojni. Ime UNICEF je prvotno pomenilo Mednarodni sklad za nujno pomoč otrokom pri ZN (the United Nations International Children's Emergency Fund). Ko je bilo krize po 2. svetovni vojni konec, je UNICEF ugotovil, da je na svetu še veliko otrok, ki potrebujejo pomoč. Tako je bil leta 1953 Unicef preimenovan v Sklad ZN za otroke (the United Nations Children's Fund), in to poimenovanje je ostalo do danes.

Vlada Republike Slovenije - Urad za enake možnosti
http://www.uem.gov.si
Nastanek vladne organizacije, ki si prizadeva za uveljavljanje načela enakosti žensk in moških v praksi, je omogočila sprememba političnega sistema. V prejšnji politični ureditvi je namreč prevladovalo mnenje, da obstoječe ustanove ustrezno skrbijo tudi za pravice žensk in da zato ni potrebe po ustanovitvi posebnih institucij. Po drugi strani pa je bil položaj žensk v marsičem na zavidljivi ravni: visoka stopnja zaposlenosti, liberalna zakonodaja glede splava in načrtovanja rojstev, dokaj kakovostna in dostopna mreža javnega otroškega varstva itd. so zagotovo pridobitve, ki jih je potrebno ohraniti.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je  pristojno za naloge, ki se nanašajo na: položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela; sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja; kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji; politiko zaposlovanja doma in v tujini; preprečevanje dela in zaposlovanja na črno; zavarovanje za čas brezposelnosti; položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; štipendiranje in poklicno izobraževanje; varstvo pri delu; družinsko in demografsko politiko; socialno varstvo in socialno skrbstvo; družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase; varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidovin in žrtev vojn in obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
www.ess.gov.si/index.asp
Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedežu Zavoda z vodstvom in Centralno službo, ter v Območnih službah z Uradi za delo, ki so locirani v vseh Upravnih enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreža za njegovo dejavnost. Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti in prosilci za študentska posojila, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI)
http://www.podjetniski-portal.si/
Osnovno poslanstvo Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je dvig podjetniške kulture in vzpostavitev učinkovitega sistema ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje inovativnosti, pomoč slovenskim podjetjem pri prodoru na tuje trge, širitev mreže predstavništev slovenskega gospodarstva v tujini in vzpostavitev prijaznejšega administrativnega in poslovnega okolja za tuje investicije.

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo
http://www.mvzt.gov.si/si/
Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
http://www.arrs.gov.si/sl/
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve. ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.

Srednje Evropski center za ženske in mlade v znanosti
http://kt.ijs.si/dunja/CEC-WYS/
Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti postavlja s podporo Evropske komisije (projekt 6.O.P. CEC-WYS) konzorcij sedmih evropskih držav: Češka, Madžarska, Slovenija, Slovaška, Romunija, Francija in Italija. V Sloveniji se projekt izvaja na Institu Jozef Stefan pod vodstvom dr. Dunje Mladenič s podporo Nacionalnega odbora CEC-WYS za Slovenijo. Evropski projekt CEC-WYS (Central European Center for Women and Youth in Science) je zasnovan na poročilu ekspertne skupine Enwise. Cilj projekta je uveljavljanje načela enakih možnosti za moške in ženske v znanosti ter podpora ženskam in mladim v znanosti.

Mirovni Inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije
http://www.mirovni-institut.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
http://www.zsss.si/index.php

Ministrstvo za šolstvo in šport
http://www.mss.gov.si/

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
http://www.cpi.si/

Zavod RS za šolstvo
http://www.cpi.si/

Andragoški center
http://www.acs.si/

Državni izpitni center
http://www.ric.si/

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
http://www.csod.si/

Pedagoški inštitut (PI)
www2.arnes.si/~uljpeins

Univerza v Ljubljani
http://www.uni-lj.si/

Univerza v Mariboru
http://www.uni-mb.si/

Univerza na Primorskem - Università del Litorale
http://www.upr.si/

Univerza v Novi Gorici ´
http://www.p-ng.si/si/

Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije - Ad futura
http://www.ad-futura.si/

Slovenska univerza za tretje življenjsko  obdobje:
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)
http://www.zveza-lu.si

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije - Slovenija
http://ris.cpi.si/index.html

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
http://www.cmepius.si/index.php?home=1

Društvo Vita Activa
http://www.drustvo-vitaactiva.si/9785.html

Društvo Ženska svetovalnica
http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/

Društvo Evropska mreža za enakost spolov
E-pošta: sonja.lokar@siol.net

Društvo za kulturološke raziskave - Delta
http://www.revija-delta.net/

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana
http://www.drustvo-med-sester-lj.si/

Materinski dom Celje
E-pošta: materinski.dom@siol.net

Zavod Emma
http://www.zavod-emma.si/

Gospodarsko interesno združenje Podjetnost - Sekcija podjetnic 
E-pošta: marta.turk1@guest.arnes.si

Zveza kmetic Slovenije
E-pošta: zvezakmeticslovenije@siol.net

Lezbična sekcija ŠKUC - LL
http://www.ljudmila.org/lesbo

MODRA - Skupina za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk
E-pošta: darja.zavirsek (at) fsd.si, jelka.zorn@fsd.si

SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja
http://www.drustvo-sos.si/

Združenje Manager - ženska sekcija
http://www.zdruzenje-manager.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo
http://www.drustvo-dnk.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo MAVRICA
E-pošta: danica (at) zalec.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
http://www.spolnonasilje.over.net/

Statisticni urad Republike Slovenije
http://www.stat.si/tema_demografsko_trg.asp

Uradni List Republiek Slovenije
http://www.uradni-list.si/

Analiza potreb: Slovenia, prepared by Živa Humer together with Mojca Sušnik and Franja Arlic, dostopni na:
http://www.gemtrex.eu/needs/slovenia.pdf

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/LetnaPorocila2004.htm

Informacijski urad Sveta Europe
http://www.coe.si/sl/informacijski_urad_se/

Zavod RS za šolstvo
http://www.zrss.si

Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
http://www.univerza3.si

Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi
http://www.cityofwomen-a.si/

http://www.peopleinaid.org/code/implementation.aspx

http://royalholloway.org.uk/ltsn/english/events/past/staffs/Holland_Arrowsmith/Critical%20Concepts%20edit.htm

http://admin.utep.edu/Default.aspx?tabid=43916

http://www.ilo.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm

http://www.sjrtmdl.org/implementation/overview/imp_plan.htm#_Toc509725552

http://www.genderkompetenz.info/eng/gendermainstreaming/implementation/implementation_concept/

http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/LetnaPorocila/LetnaPorocila2004.htm

 

Za vsebino dosegljivo preko te povezave nismo odgovorni.